Avløpsrensing
 Om bedriften
 Kontakt

 Andre aktører
 
A A B
 

Biologisk avløpsrensing

Vanlige begreper
i forbindelse med vann og avløp.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N

O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å

A

Aerob prosess

Prosess som foregår i et oksygenrikt miljø.

Aktivt slam

Biologisk slam med bakterier og høyerestående mikroorganismer, for rensing av vann.  Bakteriene og organismene vokser til i avløpsvann når det blir tilført oksygen.  Slammet har den egenskapen at det danner såkalte fnokker, som likner på snøflak og sedimenterer lett.

Se også:  Biologisk rensing, Slam

Aktivt slamanlegg

Renseanlegg som virker etter aktivslam-prinsippet.  Reduksjon av vanligvis organisk forurensning skjer ved hjelp av aktivt slam.  Avløpsvannet føres til et basseng eller lukket kammer, der det blandes med aktivt slam og tilføres luft for nedbrytning av forurensningene.  Bakteriene og mikroorganismene flyter da fritt i vannet.  Ved avsluttet rensesyklus sedimenteres blandingen, slik at aktivt slam med rester av forurensningene synker til bunns.  Det rensede vannet renner ut til resipienten, mens det biologiske sedimenterte slammet benyttes i behandlingen av nytt avløpsvann.

Alkalinitet, alkalitet

Et mål på vannets evne til å motstå pH-reduksjon ved tilsetting av oksygen.

Se også:  pH

Aluminiumsklorid / sulfat

Salter som inneholder treverdige aluminiumsioner.

Polyaluminiumklorid er polymisert aluminiumsklorid som inneholder femverdig aluminiumionkompleks.

Se også:  Kjemisk felling

Ammonium

Den tilstand ammoniakk har ved lavere pH-verdi enn ca. 9,3.

Anaerob prosess

Prosess som foregår i et oksygen- og nitratfritt miljø.

Anoksisk prosess

Prosess som foregår i nærvær av nitrat.

Se også:  Nitrat

B

[ Til toppen ]

Biofilter

Et filter bestående av plastlegemer (tidligere også stein) med stor overflate, hvor det er et biologisk aktivt slamskikt.  Avløpsvannet spyles over filteret.  Filteret er omgitt av luft som tilføres ved naturlig lufting eller ved mekanisk ventilasjon.  Bakterieslammet som frigjøres fra filteret blir avskilt og tas ut av prosessen i et etterfølgende sedimenteringsbasseng.

Biofiltermateriale

Betegnelse på de (plast)legemene som finnes i et biofilter.  Den aktive overflaten - biofilmen - til legemene ligger i størrelsesorden 100-300 pr m3 filtervolum.

Biofilm

Betegnelse på det tynne skiktet av mikroorganismer med en tykkelse på noen mm - den aerobe høyaktive overflaten mot avløpsvannet er bare noen tidels mm tykk - som vokser på fast og bevegelig bærermateriale i biofiltre og biorotorer, henholdsvis i såkalte «moving beds».  nyere teknikker benytter plastelementer som svever fritt i vann.

Biologisk rensing

Reduksjon av organiske stoffer og eventuelt fosfor og nitrogen ved hjelp av mikroorganismer som finnes i aktivt slam, biofiltre, biorotorer m.m.

Biorotor

Roterende skiver (discs) eller sylindrisk formet nettkurv med biofiltermateriale og horisontal senteraksel.  Biorotoren er halvveis nedsenket i avløpsvannet.  Den er bevokst med mikroorganismer som tilføres oksygen ved luftpassasjen.  Slammet skilles ut av prosessen gjennom sedimentering.  Den aktive overflaten har omtrent samme størrelse som i biofilteret.

BOD

Biological Oxygen Demand.  Et indirekte mål på avløpsvannets innhold av organisk forurensning.  Analysen gjøres ved hjelp av bakterier.  BOD-verdien angir hvor mye oksygen som går med for å bryte ned (oksidere) forurensningen.  BOD7 angir at bakteriene har fått virke i 7 dager.  BOD-analyse gir langt mer nøyaktig resultat enn COD-analyse (se nedenfor), men er også noe dyrere å gjennomføre.

C

[ Til toppen ]

COD

Chemical Oxygen Demand.  Et indirekte mål på avløpsvannets innhold av organisk forurensning.  Analysen (oksidasjonen) gjøres ved hjelp av kaliudikromat.  På ubehandlet avløpsvann og biologisk behandlet vann gir COD-analysen henholdsvis ca. 2 og ca. 5 ganger høyere verdi enn BOD-analysen (se ovenfor).

D

[ Til toppen ]

Dentrifikasjon

Bakteriell reduksjon av nitrat til nitrogengass, noe som f.eks. skjer i det anoksiske rensetrinnet ved nitrogenreduksjon.

Direktefelling

Se forfelling.

Døgnblandeprøve

Flere prøver som er tatt på ulike tidspunkt i et døgn og deretter blandet til èn prøve.  Prøven representerer med andre ord et gjennomsnitt av prøvene som er tatt i løpet av døgnet.

E

[ Til toppen ]

Etterfelling

Den kjemiske fellingen - rensingen - som skjer i bassenger som ligger etter det biologiske trinnet.

F

[ Til toppen ]

Fekalier

Avføring.

Flokkulering

Betegnelsen på forløp ved kjemisk felling, hvor de mikroskopiske partiklene fra fellingen røres om og danner større aggregat.  Dette går over til sedimenterbare fnokker, som minner om snøflak.

Forfelling

Med forfelling menes tradisjonelt at den kjemiske fellingen - inklusive sedimenteringen av de utfelte stoffene - utføres før det biologiske rensetrinnet.  Hvis det ikke finnes noe biologisk rensetrinn, kalles fellingsmåten noe upresist for direktefelling.

Se også:  Kjemisk felling

Fosfat

Kjemisk betegnelse er PO4-P.  Fosforforbindelse som blant annnet forekommer i vaskemiddel for avherding av jern, mangan og kalsium.  Fosfater blir også tilført avløpsvannet med urinen, ca. 1-1,5 g/pd.

Fosfor

Fast grunnstoff med kjemisk betegnelse P.  Fosfor er livsnødvendig for biologisk vekst.  I avløpsammenheng forekommer det som orto- og polyfosfat.  Tilførselen av fosfor til avløpsvannet er ca. 2,5 - 3 g/pd, hvorav ca. 1 og 0,5 g/pd stammer fra henholdsvis urin og fekalier.

G

[ Til toppen ]

Gjennomstrømnings-
anlegg

En anleggstype der avløpsvannet renner gjennom ved selvfall.

I

[ Til toppen ]

Infiltrasjon

Når avløpsvannet ledes ut i jordsmonnet.  Etter slamavskilling fordeles avløpsvannet ved hjelp av et rørsystem i bakken over den jordmassen som vannet skal infiltreres i.  Jorden må være av en slik beskaffenhet at den kan ta imot vannet.  Det foreligger en betydelig fare for at infiltrasjonsflaten tetter seg med tiden  Etter biologisk rensing i infiltrasjonsanleggets øvre skikt, blandes vannet ut med grunnvannet. 

Med åpen infiltrasjon menes en grunn dam hvor vannet blir drenert ned i grunnvannet.  Med jevne mellomrom blir vannet tørrlagt, slik at det tørkete overflateskiktet kan skrapes bort.

J

[ Til toppen ]

Jernklorid/sulfat

Jernklorid er et treverdig (flytende) jernsalt.  Forekommer både som to- og treverdig.

Se også:  Kjemisk felling

Jordfilter

Et renseanlegg lagt i bakken, med en slamavskiller foran.  Jordfilteret består av et ca. 1 m dypt sandlag.  Avløpsvannet tilføres filteret ovenfra, ved hjelp av rør med hull i.  Under sandsengen fanges vannet opp av rør med hull og ledes til et mottakende vassdrag.  Jordfilteret gir god reduksjon av organiske stoffer.  Reduksjonen av fosfor ligger imidlertid bare på ca. 30-50% - hele filterets levetid (10-15 år) tatt i betraktning.  Det er betydelig fare for at filteret tetter seg med tiden.

Se også:  Infiltrasjon

K

[ Til toppen ]

Kjemisk felling

Tilsetning av to- eller treverdig jern- eller aluminiumsalt (tidligere også kalsium) til avløpsvannet.  Saltene danner vanskelig løselige komplekser - fellinger - med avløpsvannets fosfor (ortofosfat), bestående av mikroskopiske korn.

Se også:  Flokkulering

Kjemisk rensing

Rensing av avløpsvann gjennom tilsetning av fellingsmiddel." Formålet med kjemisk rensing er somregel å redusere fosformengden.  Kjemisk rensing kan også benyttes for utfelling av organiske stoffer til en reduksjonsgrad på ca. 75%, ved en vellykket felling med moderne fellingsmiddel (polyaluminiumklorid).

Kompleksdanner

Kjemisk forbindelse; f.eks. fosfat, nitrat, NTA, EDTA i bl.a. vaskemiddel, som danner «løst» sammensatte forbindelser (komplekser) med bl.a. to- og treverdige metallioner.

M

[ Til toppen ]

Metan

Energirik gass som dannes ved råtning.

Moving beds

Nyere teknikk som tar i bruk plastelementer som svever fritt i vann.  Renseprosessen skjer ved hjelp av et bakterieskikt (biofilm) som vokser på plastelementene.

N

[ Til toppen ]

Nitrat

Oksygenrik nitrogenforbindelse med kjemisk betegnelse NO3.  Ved avløpsrensing dannes nitrat av ammonium (ammoniakk) gjennom oksidasjon (nitrifikasjon).

Nitrifikasjon

Bakteriell oksidasjon av ammonium (ammoniakk) til nitrat.

Nitrogen

Gassformig ikke reaktivt grunnstoff, med den kjemiske betegnelsen N.  Nitrogen utgjør 78% av atmosfæren vi puster i.  Nitrogen er livsnødvendig for biologisk vekst.  Det kan fikseres av visse sopper, alger og bakterier til omsettelige forbindelser - og på den måten komme også andre organismer tilgode (nitrogenbinding).  I avløpsammenheng er ammonium (ammoniakk) og nitrat de mest aktuelle nitrogenforbindelsene.  Når det opptrer sammen med fosfor, gjødsler nitrogenet innsjøer og hav.  Ca. 90% av nitrogenet i avløpsvannet stammer fra urin, 10-14 g N/pd.

P

[ Til toppen ]

P

Se fosfor.

Personekvivalent (Pe)

Gjennomsnittlig daglig BOD-utslipp pr. person fra privatboliger, arbeidsplasser, samferdsel, butikker o.s.v.  Tradisjonelt er én Pe satt til 70 g BOD7/d eller 60 g BOD5/d.  Tallene er ikke relevante for mindre bebyggelse.  Utslippet fra en person som oppholder seg i boligen hele døgnet beregnes til ca. 50 g BOD7, 12 g nitrogen og 3 g fosfor.  Vannforbruket ligger på ca. 175 l/pd.

Se også:  BOD

pH

Mål på vannets surhetsgrad.  I likhet med vann fra kranen har ubehandlet avløpsvann en pH-verdi på ca. 7,5-7,8.  pH-verdien for biologisk vann er 7,0 og for kjemisk felt vann ca. 6,3-6,8.  Unntaket er kalkfelt vann, som har en pH-verdi som ligger høyere enn 11,5.

Polyaluminiumklorid

Se aluminiumklorid.

Polymer

En organisk langkjedet forbindelse, som bl.a. benyttes for avvanning av slam.  Polymeren binder og trekker sammen slampartiklene til større aggregat, slik at vannet blir trengt ut.

R

[ Til toppen ]

Resipient

Benevnelse på vassdraget, innsjøen etc. som er mottaker av (det rensede) avløpsvannet.

Ristgods

Benevnelse på materiale, papir, filler, fekalier osv. som avskilles i rister eller siler ved innløpsdelen til renseanlegget.  Spaltevidden til risten, resp. hullene i silen er ca 2 mm.

Råtning

Anaerob stabilisering av slam.  Råtningen skjer somregel ved ca 35 grader C i ca. 20 dager.  Under råtningsprosessen utvikles det metangass og karbondioksid.

Se også:  Anaerob prosess

S

[ Til toppen ]

SBR

Sequence Batch Reactor, eller porsjonsvis behandling.  Satsvis biologisk rensing.  En rensemetode med aktivt slam, hvor avløpsvann tas inn i en reaktor og behandles satsvis.  Både oksygentilsetning og sedimentering skjer i reaktoren.  Avløpsvannet samles i en utjevningstank, før det pumpes inn i en lukket tank der avløpsvannet gjennomgår en komplett rensesyklus, bestående av alle de aktuelle rensetrinn anlegget er dimensjonert for.

Simultanfelling

Når den kjemiske fellingen - rensingen - skjer i et aktivt slambasseng, samtidig - simultant - med den biologiske rensingen.

Slam

Ved avløpsrensing dannes det slam i de ulike renseprosessene.  Uavvannet og lett fortyknet til ca. 2% tørrstoffinnhold (TS) er konsistensen omtrent som kefirmelk.  Mengden slam ved komplett biologisk/kjemisk rensing kan være opptil 60-80 g/pd.

Slamavvanning

Tilsetting av en polymer til slammet og deretter utskilling av vannet fra slammet ved sentrifugering eller ved utpressing gjennom en tekstilduk (f.eks. silbåndpresse).  Avvanning skjer somregel til 15-25% tørrstoffinnhold.

Slamstabilisering

Aerob eller anaerob (råtning) behandling av avløpsslammet for å gjøre det luktfritt.

Spesifikk belastning

Se Personekvivalent.

SS

Suspendert Substans (partikler i avløpsvannet).

Svovelhydrogen

Korrosiv, illeluktende og giftig svovelforbindelse som dannes i avløpsvann under anaerobe forhold.  Ved pH-verdier under 7 er den gassformig, ellers forekommer den som sulfid.

T

[ Til toppen ]

Tensider

Kjemiske forbindelser (i f.eks. vaskemidler) som reduserer vannets overflatespenning.  Tensidene bidrar til at vannet kan trenge bedre inn i f.eks. tekstiler og flekker.

TS

Forkortelse for tørrstoff.  Den rest man får av f.eks. slam når vannet fordampes ved 105 grader C.

U

[ Til toppen ]

Ukeblandeprøve

Flere prøver som er tatt hver dag i en uke og blandet til én prøve.  Prøven representerer med andre ord et gjennomsnitt av prøvene som er tatt i løpet av uken.

Urin

Væske som skilles ut gjennom nyrene hos mennesker og dyr (piss).

[ Til toppen ]


[ Hovedsiden | Avløpsrensing | Om bedriften | Kontakt | Andre aktører ]